Background Image

Konkurs

Vi hjälper svenska företag i konkurssituationer

Ett företag eller en enskild person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs. Vi på Plana Juridiska har hjälpt ett stort antal företag med att hantera den uppkomna situationen.

Det finns ofta flera olika alternativ till att bolaget försätts i konkurs. Det absolut viktigaste är att agera i god tid och planera för bolaget och företrädarnas bästa framåt.

Vad händer om du fått konkursansökan?

Viktigast av all är att du agerar direkt, själv eller via ombud. Även om konkursansökan är korrekt och företaget är på obestånd finns det flera olika alternativ för företaget på hur hantera detta.

Om fordran är tvistig och tidigare bestriden så är konkursansökan inte det korrekta sättet att driva in en fordran. Lagreglerna är komplicerade, därför är det av stor vikt att konkursansökan är gjord på ett korrekt sätt.Plana Juridiska har under många år erbjudit effektiv och säker hjälp åt företag och företagare som hamnat i konkurssituationer, så kallat obestånd.

Många gånger använder fordringsägare av konkursansökan som hot för att få sina fordringar betalda i stället för att använda inkasso och följa ”god inkassosed” där regler finns för hur handläggning av en fordran skall gå till.

  • En konkurs innebär att företagets samtliga tillgångar avyttras för att betala skulder och konkurshantering av förvaltare.
  • Om det finns skatteskulder företräds staten av skatteverket. Det innebär att det är skatteverket som ansöker om konkurs och därefter bevakar statens fordringar.
  • Om det inte finns tillgångar i bolaget för att täcka statens fordringar söker skatteverket ett personligt ansvar av styrelsen, så kallat företrädaransvar. Detta kan medföra att bolagets styrelse blir personligt ansvariga för förfallna skatter.
  • Om tingsrätten fattar beslut om konkurs utser de även en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar nu över konkursboet. Konkursförvaltarens ansvar är att tillgodose fordringsägarnas intresse i största möjliga mån. Detta innebär att samtliga tillgångar kommer att avyttras för att få in så mycket pengar som möjligt till konkursboet.
  • Tillgångar som borgenären har panträtt i får också utmätas.

Det viktigaste är att du kontaktar oss, så att vi kan träffas för ett förutsättningslöst och konfidentiellt möte!

Kontakta oss

Egen konkursansökan

Om ett företag inte kan betala sina skulder och heller inte ser en lösning inom en rimlig tid bör överväga om bolaget skall försättas i konkurs.

Orsaken till att bolaget är på obestånd kan bero på många olika omständigheter, att kunder inte betalar, att marknaden förändrats, att kostnaderna överstiger intäkterna, etc, etc, etc. Om det finns löpande intäkter i bolaget framåt kan det finnas andra möjligheter än konkurs.

Vad måste göras innan konkursansökan lämnas in?

Av yttersta vikt är att bolagets bokföring och redovisning är korrekt och aktuell, det vill säga förd fram till datum för konkursansökan.

Konkursansökan görs till den tingsrätt där bolaget har sitt säte. Egen ansökan är avgiftsfri och behöver inte fyllas i på särskild blankett, utan kan skrivas som brev. Ange i ansökan att företaget är på obestånd. Ansökan skall undertecknas av bolagets företrädare eller anlitat ombud.

Om bolaget företräds av ombud skall dennes namn, postadress och telefonnummer anges. Bifoga fullmakt i original. Till ansökan bifogar du registreringsbevis för bolaget.

Det viktigaste är att du kontaktar oss, så att vi kan träffas för ett förutsättningslöst och konfidentiellt möte!

Kontakta oss

Felaktig konkursansökan

En konkursansökan skall endast inges om företaget kan anses vara på obestånd, eftersom detta är det enda som behandlas i en konkursförhandling.

Många gånger använder sig fordringsägaren, antingen själv eller via ombud (exempelvis inkassobolag) sig av detta som en åtgärd för att få betalt för sin fordran. Om fordran är tidigare bestridd är detta inte enligt god inkassosed utan skulle ha hanterats som en tvist med förhandling mellan parterna eller i domstol.

Alla bolag som får en konkursansökan får också detta noterat i samtliga kreditregister. Detta kan ha allvarliga följder som problem att beställa/köpa varor mot faktura. Många leverantörer begär kontant betalning om företaget har en konkursansökan med likvidproblem som följd.

Vad skall du göra om du får en felaktig konkursansökan?

Agera omedelbart genom att skaffa ett ombud. Detta eftersom en felaktig konkursansökan kan vara skäl för skadestånd där dina direkta och indirekta kostnader skall täckas, det vill säga dina ombudskostnader täcks av din motpart, så även de extra kostnader du drabbats av. Ju fortare du agerar desto snabbare kan konkursansökan ogillas och rättelser i kreditregistren kan verkställas.

Konkursansökan behandlas i tingsrätten, dit du såväl som din motpart har rätt att yttra er. Om tingsrätten väljer att ogilla konkursansökan kan bolaget i nästa steg till den tingsrätt där motparten har sitt säte ansöka om skadestånd. Om du har anlitat ett kunnigt ombud är allt detta förberett och kan hanteras på snabbast möjliga sätt.

Det viktigaste är att du kontaktar oss, så att vi kan träffas för ett förutsättningslöst och konfidentiellt möte!

Kontakta oss