Background Image

Ordlista

Ordlista

 • A

  Accept
  Jakande svar på ett anbud. Accept kan också innebära godkännande av växel.

  Absorption
  Innebär den form av sammanslagning, fusion, där det övertagande företaget övertar ett eller flera överlåtande företag.

  Aberratio Ictus
  Ett latinskt uttryck som skildrar det förhållandet då skada drabbat något eller någon som inte gärningsmannen avsett.

  A-aktie
  En aktie motsvarar en andel i ett aktiebolag. Aktier kan dock ha olika röstvärde- Exempelvis kan en a-aktie ha ett högre röstvärde än en b-aktie. Skillnaden i röstvärde mellan en a-aktie och en b-aktie kan vara så stort som 1 till 1000.

  A conto
  Är en delbetalning eller förskottsbetalning som sker innan ett skuldförhållande regleras slutligt.

  Acceptant
  Den som ger ett jakande svar på ett anbud eller den som godkänner en växel. Jmf accept.

  Acceptfrist
  Den tid inom vilken svar på anbud kan förväntas eller krävas.

  Accession
  Betyder nyförvärv, tillskott, ökning.

  Accessorisk
  Beroende, avhängig. En räntefordran är exempelvis accessorisk till en huvudfordran och ett borgensåtagande är accessoriskt till huvudfordringen.

  Accis
  Accis är en sammanfattande beteckning för tillverknings- och omsättningsskatter.

  Ackord
  Nedsättande av fordran mot borgenär med betalningssvårigheter. Oftast bestäms ackordets storlek i viss procent. Offentligt ackord (tvångsackord) är ett ackord som bestämts av konkursförvaltare eller rekonstruktör. Samtliga borgenärer skall då nedsätta sina fordringar enligt bestämt ackord. Underhandsackord är en frivillig uppgörelse mellan borgenär och gäldenär.

  Ackusatorisk Process
  Processförfarande som utmärks av att rätten intar en mindre efterforskande roll.

  Acquis communautaire
  Är benämningen på EU´s samlade lagstiftning och EG-domstolens domar.

  Actio quanti minoris
  Ett yrkande om att få lägre pris på grund av fel i godset man köpt.

  Ad Acta
  Latin, uttryck för "till handlingarna". Innebär att skrivelsen eller inlagan läggs till de övriga handlingarna i akten utan någon vidare åtgärd från domstolens sida.

  A drittura
  Innebär att varor transporteras direkt av leverantören utan mellanhänder, speditörer eller omlastningar.

  Adjungerad
  Betyder tillfälligt förordnad.

  Aktbilaga
  Handling som finns i akten och som ges ett nummer (aktbilagenummer). Handlingarna ges nummer i kronologisk ordning.

  Acklamation
  Ett i stort sett enhälligt bifall till ett förslag till beslut, vilket innebär att det inte behövs någon omröstning.

  Actio pauliana
  Ett romerskträttsligt begrepp som ligger till grund för möjligheten att begära återvinning vid konkurs dvs återvinningsreglerna i Konkurslagen.

  Actio pro socio
  Betyder en bolagsmans talan för bolagets räkning.

  Anhängiggöra
  Betyder att man lämnar in en ansökan till domstol (t.ex. en ansökan om stämning) eller väcker talan genom ett överklagande.

  Anmodan
  En uppmaning, t.ex. till en socialnämnd om att komma in med kompletterande utredning.

  Affidavit
  Edsvuren skriftlig förklaring i rättslig angelägenhet inför en myndighet.

  A prima vista
  Betyder vid första anblicken.

  A posteriori
  Är latin och betyder i efterhand.

  Apportegendom
  Apportegendom är annan egendom än pengar, exempelvis aktier, fordon, maskiner eller patent som tillförs vid en aktiebolagsbildning.

  Avvisning
  Ett ärende prövas inte på grund av formella skäl t.ex. på grund av att ansökningsavgift inte betalats i allmän domstol, den som klagar inte har klagorätt eller domstolen inte är rätt instans att vända sig till.

  Avsked
  Åtgärd från arbetsgivare som innebär att den avskedade mister sitt arbete med omedelbar verka. För detta krävs i regel att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden eller begått allvarlig brottslig handling.

  Avtal
  Skriftlig eller muntlig överenskommelse mellan två eller flera avtalsparter.

  Avtalsfrihet
  Civilrättslig grundprincip som innebär att var och en har valfriheten att sluta de avtal han vill, med vem han vill och till de villkor han vill.

 • B

  Bankgaranti
  Jakande svar på ett anbud. Accept kan också innebära godkännande av växel.

  Basbelopp
  Basbeloppet bestäms enligt Lagen () om allmän försäkring och fastställs årligen av regeringen anpassas till rådande utveckling av penningavärdet.

  Benefictum
  Det som anses ingå i ett vanligt hushåll får inte utmätas av kronofogdemyndigheten. Beneficium kallas den del av lösöret i hemmet som undantas vid utmätning. Dit räknas sådant som behövs för dagligt liv: vardagsmöbler av normalstandard, vardagsporslin, redskap som du behöver i jobbet, TV och stereo av standardmodell samt bil av äldre modell. Mer exklusiv inredning och nyare bil kan däremot utmätas.

  Besittningsskydd
  En hyresgäst rätt att, enligt lag, behålla sin hyresrätt.

  Bestridande
  Den som bestrider något anmäler att han eller hon inte håller med om det som sägs eller skrivs.

  Besvär
  Ett ålderdomligt ord för överklagande av en dom eller ett beslut. Tiden för ett överklagande varierar men anges i anslutning till beslutet eller domen.

  Betalningsanmärkning
  En betalningsanmärkning visar att man misskött sina betalningar. Betalningsanmärkningar antecknas i register som används vid kreditupplysning där uppgifterna finns kvar i tre år.

  Betalningsföreläggande
  Process då Kronofogdemyndigheten förelägger en gäldenär att betala viss skuld.

  Bolagsordning
  I bolagsordningen finns de grundläggande reglerna för bolaget. Det är obligatoriskt med bolagsordning för aktiebolag.

  Borgenär
  Den som är fordringsägare, d v s den som gäldenären står i skuld till.

  Borgen
  En garantiutfästelse att betala annans skuld i fall denna inte kan betala.

  Borgensförbindelse
  Dokument där det framkommer att man undertecknat ett borgensåtagande, d v s går i borgen och ansvarar för att ett betalningsåtagande fullgörs.

 • C

  Casus
  Skada som orsakats på grund av olyckshändelse.

  Check
  Betalningsanvisning innehållandes ovillkorlig anmodan till viss bank att utbetala visst belopp.

  Culpa
  Är latin och betyder vårdslöshet eller oaktsamhet. Den som orsakar en skada genom att vara oaktsam eller vårdslös ska enligt skadeståndslagen ersätta skadan.

 • D

  Delat Ansvar
  Benämning för betalningsansvar som delas mellan två eller flera gäldenärer.

  Delegation
  Överlåtande av besluträtt till viss underordnad person eller myndighet.

  Delgivning
  Förfarande varigenom en skriftlig handling överlämnas till mottagaren under vissa enligt lag bestämda former.

  Deponent
  Den person som lämnar ett föremål i deposition.

  Depositarie
  Den person som har depositionen i sitt förvar.

  Deposition
  Är ett avtal om att ett föremål eller pengar lämnas i förvar hos någon för att senare sedan återlämnas.

  Diarium
  Ett diarium är ett register över allmänna handlingar hos en myndighet.

  Dispositiv lag
  En lag som avtalande parter kan göra avsteg från.

  Dolus (uppsåt)
  Skadlig gärning orsakad av någon med avsikt.

  Domslut
  Rättens slutliga avgörande.

  Domvilla
  Domstolen har gjort ett allvarligt formellt fel.

  Dröjsmål
  Då viss prestation inte uppfylls i tid eller inte alls.

  Dröjsmålsränta
  Är sådan ränta som skall betalas vid dröjsmål med betalning.

  Dubbelöverlåtelse
  Tvesala. Då viss rättighet eller viss sak överlåtits (bytt ägare) till två olika personer.

 • E

  Egendom
  Alla tillgångar i en person bo, som har ett förmögenhetsvärde.

  Effektiv ränta
  Den totala kreditkostnaden inklusive avgifter angiven som årlig ränta på lånebeloppet.

  Egenmäktigt förfarande
  Är ett brott som innebär att någon olovligen tar eller använder något som tillhör någon annan utan att ha för avsikt att behålla eller sälja det vidare.

  Enkel borgen
  Vid enkel borgen inträder borgensmannens betalningsansvar först efter att kronofogden har konstaterat att huvudgäldenären inte kan betala sin skuld.

  Enkelt Skuldebrev
  Skuldebrev som är ställt till en viss person och som inte går att överlåta.

  Enskild Egendom
  Den egendom som inte räknas till giftorättsgodset och som därför inte delas mellan makar.

  Enskilt åtal
  Talan om brott som väcks av en privatperson.

  En för alla, alla för en
  Ett uttryck för solidariskt ansvar, exempelvis mellan flera borgensmän.

  Exekution
  Verkställighet av dom eller myndighetsbeslut.

  Exekutionstitel
  Skriftligt underlag som krävs för att kronofogdemyndigheten skall kunna genomföra verkställighet (exempelvis utmätning).

  Exekutiv försäljning
  Är benämningen på kronofogdemyndighetens försäljning av utmätt egendom.

  Expropriation
  Förfarande varigenom fastighet eller nyttjanderätt tvångsinlöses.

 • F

  Familjerätt
  De rättsregler som gäller familjeförhållanden.

  Falsk angivelse
  Är ett brott som består i att någon anger person för brott som kan leda till åtal trots att angivaren vet att personen ifråga är oskyldig.

  Falsk tillvitelse
  Brott som består i att någon lämnar osanna uppgifter till polis, åklagare eller annan myndighet.

  Fast Egendom
  Är jord. Denna är indelad i fastigheter. Varje fastighet har en egen fastighetsbeteckning. En fastighet består av ett eller flera markområden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten m.m.

  Fastighet
  Den fasta egendom som finns (eller som skall bli) registrerad i det s.k. fastighetsregistret.

  Fel
  Föreligger om en leverand avviker fån avtalad eller förväntad standard.

  Force Majeure
  En händelse som inte har kunnat förutses eller förhindras. En sådan händelse kan befria en avtalspart från att behöva fullgöra sin prestation.

  Formavtal
  Avtal som måste innehålla viss form, d v s endast är giltig då det ingåtts enligt vissa bestämda regler (t ex skriftligt).

  Fullmakt
  Bemyndigande av viss person att företräda fullmaktsgivaren i vissa ärenden.

  Fullföljdshänvisning
  Det samma som överklagandehänvisning. Upplysning om hur ett beslut överklagas. Ska framgå av själva beslutet eller bifogas detta.

  Förberedelse i tvistemål
  Föregår en huvudförhandling och har till syfte att förbereda målet. Under förberedelsen, som kan vara muntlig eller skriftlig eller båda delarna, är rätten domför med en domare.

  Förenklad delgivning
  Bygger på tanken att den som vet om att ett mål eller ärende är anhängigt vid en myndighet i princip ska kunna delges genom att myndigheten skickar handlingar med post utan krav på mottagningsbevis eller liknande och att den sökte under den tid ärendet pågår har att bevaka sin post. En handling skickas med post. Minst en dag senare skickas ett meddelande om att handlingen har sänts. Delgivning anses som huvudregel ha skett fjorton dagar efter det att handlingen skickades. För att delgivningsformen ska få användas måste information om den ha lämnats till den som ska delges.

  Författning
  Samlingsnamn för olika typer av rättsregler, d v s myndighetsföreskrifter, förordningar, lagar och grundlagar samt internationella traktar (bindande överenskommelser mellan stater).

  Föreläggande
  Ett föreläggande är ett krav från domstolen. Man kan till exempel föreläggas att yttra sig över något, vilket innebär att man ska lämna ett yttrande till domstolen.

  Företagsbot
  Bot som drabbar juridisk person. Ett företag kan således bötfällas medelst företagsbot.

  Förlikning
  Uppgörelse i godo. Parterna kommer överens om hur tvisten ska lösas i stället för att domstolen avgör målet. Förlikningen kan på begäran av parterna fastställas i en dom.

  Företagshypotek
  Säkerhet för fordring i en näringsidkares lösa egendom (maskiner, varulager m.m.). Företagshypoteket uppkommer genom att företagsinteckning registreras varefter näringsidkaren överlämnar ett företagshypoteksbrev till långivaren.

  Företagsinteckning
  Inteckning i företagstillgångar som exempelvis inventarier, varulager och kundfordringar.

  Företagsrekonstruktion
  En näringsidkare med betalningssvårigheter kan efter domstolsbeslut ges möjlighet att rekonstruera sin verksamhet. Rätten utser en rekonstruktör som ska undersöka om verksamheten kan förändras så att lönsamhet kan uppnås. Rekonstruktören ska även undersöka om det finns förutsättningar för en uppgörelse med fordringsägarna s.k ackord.

  Företrädaransvar
  Är personligt betalningsansvar för en juridisk persons skatteskulder.

  Förpliktelse
  Skyldighet att göra någonting, exempelvis betala en skuld.

  Försuttit
  Förlorat sin rättighet, gått miste om något.

  Förtidslösen
  Förfarande varigenom ett bundet lån löses innan villkorstiden är till ända.

  Förverkan
  Att genom ”avtalsbrott” göra sig skyldig att mista rätten till bostaden.
  Exempelvis genom följande:
  1.   1. otillåten andrahandsuthyrning
  2.   2. obetald hyra
  3.   3. vanvård av bostaden
  4.   4. användande av bostaden för annat ändamål än överenskommet enligt avtal
  5.   5. bedrivande av brottslig verksamhet i bostaden med mera.


  Franchising
  Ett företagsekonomiskt begrepp som i huvudsak är ett system att marknadsföra varor eller tjänster. Franchising innebär att man "hyr" ett etablerat företags affärsidé. När ett franchiseföretag "hyr" ut rätten att använda sitt företagsnamn till andra företagare, så är det ett långsiktigt samarbete där parterna utåt sett skall framstå som en enhet.

  Fri bevisprövning
  Processrättslig princip som innebär att parterna i en rättegång fritt får åberopa all bevisning de kan uppbringa.

 • G

  Garanti
  Villkor för säljarens ansvar i samband med köp. Exempelvis avseende funktion och egenskaper.

  Generalklausul
  En allmänt formulerad rättsregel som ger domstolarna utrymme till tolkning i det enskilda fallet.

  God Man
  Förtroendeman. Förekommer i olika sammanhang för att bevaka någons rätt, hjälpa den som inte själv kan sköta sina angelägenheter etc. God man kan till exempel förordnas för att företräda en omyndig eller någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. God man förordnas i regel av överförmyndaren men även av allmän domstol. (Jfr förvaltare).

  God Tro
  En person som företagit en rättshandling utan att han kände till eller borde ha känt till att någon felaktighet förelåg anses ha varit i god tro.

  Godtroende
  Person som handlar i god tro.

  Godtrosförvärv
  När en köpare varit i god tro vid ett förvärv, dvs inte haft anledning att inse att den som sålt egendomen inte varit rätt ägare föreligger ett godtrosförvärv.

  Gravitationsbevis
  Beskrivning av vilka servitut, ägare och inteckningar som finns till en viss fastighet. Gravitationsbevis finns registrerade och utfärdas av inskrivningsmyndigheten vid respektive Tingsrätt.

  Grund
  Grunden för ett yrkande, en begäran, är det bakomliggande förhållandet till yrkandet. Om man ska ange grunden för ett yrkande innebär det att man ska ange anledningen till varför man anser att domstolen ska döma på visst sätt. Ett exempel är när någon yrkar ett visst belopp och som grund anger att han eller hon levererat en vara men att köparen inte har betalat. Ett annat exempel är när en person yrkar ekonomiskt bistånd och som grund anger att han eller hon inte har tillräckligt med egna ekonomiska medel.

  Gåvoskatt
  Skatt som är relaterad till mottagande av en gåva.

  Gäldenär
  Den som annan har fordran på, d v s den som har en skuld till borgenären.

  Gäldenärsbrott
  Benämning på den typ av brott som en gäldenär gör sig skyldig till när han sviker sina skyldigheter gentemot fordringsägarna. Kan förekomma i samband med konkurser.

 • H

  Handelsköp
  Köp ingånget av näringsidkare inom ramen för deras rörelse.
  Handling
  Varje framställning i skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel.

  Handpenning
  Den del av köpeskillingen som köparen betalar som förbetalning, oftast i samband med undertecknandet av köpekontraktet.

  Handräckning
  Summarisk process som avser annat än betalningsskyldighet och handläggs av kronofogdemyndigheten. Exempel på handräckning är avhysning och återställande av olovlig besittningsrubbning

  HD
  Högsta domstolen.

  Hembud
  Avtalsklausul om förköpsrätt till viss lös egendom.

  Hemul
  Säljarens ansvar för att han är rätt ägare samt har rätten att sälja viss egendom till viss köpare.

  Hemvist
  Den ort där en person är bosatt större delen av året.

  Huvudförhandling
  Förhandling i allmän domstol i tvistemål eller brottmål där målet gås igenom och vittnesmål m.m. tas upp. Efter huvudförhandlingen ska domstolen avgöra målet.

  Hävning
  Avsiktsförklaring från avtalspart innebärande att denne önskar upplösa avtalet.

 • I

  In Plenum
  När beslut eller dom fattas med samtliga ledamöter närvarar (t ex i Högsta Domstolen).

  Indicium
  Ej direkt bevis, men omständighet som gör att man kan dra slutsatsen att ett visst förhållande har förelegat.

  Indispositiv rättsregel
  Tvingande rättsregel. Regeln kan inte avtalas bort och man kan inte ingå någon förlikning i strid med regeln.

  Insolvent
  Benämning på den som har betalningssvårigheter, d v s den som är på obestånd.

  Inteckning
  Belopp med vilket viss fastighet har inskrivits. Eventuella inteckningar framgår av gravitationsbeviset.

  Inhibera
  Är detsamma som att ställa in. Ett inhibitionsbeslut är ett tillsvidarebeslut som innebär att ett myndighetsbeslut inte ska verkställas i avvaktan på att en överordnad myndighet skall avgöra ärendet.

  Inhibition
  Inhibitionsbeslut (inhibera = inställa). Ett beslut av en högre instans att ett beslut av en lägre instans inte får verkställas. Inhibitionen innebär inte att beslutet upphävs.

  Inkasso
  Påtryckningsmedel mot gäldenären för att förmå denne att betala sin skuld. Ett företag som inte fått betalt för sin faktura kan lämna fakturan till ett inkassoföretag som vidtar rättsliga åtgärder.

  Interimistiskt yrkande
  Ett yrkande där man vill få ett beslut om vad som ska gälla fram till dess att slutligt beslut meddelas i frågan. Interimistiska yrkanden förkommer bland annat i vårdnadsmål och immaterialrättsliga mål och mål angående offentlig upphandling.

  Insolvens
  Är detsamma som obestånd. En gäldenär som inte kan betala sina skulder är insolvent om denna oförmåga inte är tillfällig. Insolvens utgör grund för konkurs.

  Istadarätt
  Avkomling rätt att, i avliden arvinges ställe, ärva. Exempelvis uppstår ett sådant förhållande då ett barnbarn ärver en far- eller morförälder, i tidigare avliden förälders ställe.

  Insufficiens
  Är när en persons skulder överstiger hans tillgångar.

  Inventarier
  Lös egendom, lösöre, i ett hushåll, d v s sådant som är flyttbart: möbler, husgeråd, tavlor, personliga tillhörigheter med mera. Talar man om inventarier inom redovisning så är det vanligtvis frågan om sådana anläggningstillgångar som är avskrivningsbara för värdeminskning exempelvis kontorsmaskiner.

 • J

  JK
  Justitiekanslern.

  JO
  Justitieombudsmannen.

  Juridisk Person
  En form av association (sammanslutning) som har rätt att (liksom en fysisk person) ingå avtal, svara inför domstol etc). Fysiska personer är bl aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar som idkar näringsverksamhet och olika former av myndigheter.

  Justitieutskottet
  Riksdagens utskott för juridiska frågor.

  Jäv
  Är en invändning mot någons behörighet att fatta beslut eller delta i handläggning när det finns risk för partiskhet. Exempel på jäv är då domare eller vittne är släkt med ena parten eller på annat sätt har eget intresse i saken.

  Jävig
  Är den som är partisk i en fråga.

 • K

  Kausalitet
  Orsakssamband.

  Kapitalkostnad
  Är summan av räntor, avgifter och övriga kostnader som är relaterade till det upplånade kapitalet.

  Karteller
  EEn kartell är när flera företag på samma marknad samarbetar om priser eller delar upp marknaden mellan sig. Karteller är förbjudna enligt konkurrensreglerna.

  Klagande
  Den som överklagar en domstols beslut till högre instans.

  Klandertalan
  Väckt talan rörande ändring eller upphävande av ett testamente eller annan förrättning.

  Konkurs
  Om någon inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period, kan gäldenären, d.v.s. den som inte kan betala, försättas i konkurs. Under konkursen säljs gäldenärens egendom och pengarna fördelas mellan borgenärerna enligt ett visst system så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats.

  Konsumentkreditlagen
  Lagen (19) om. Lag som behandlar kreditförhållande mellan näringsidkare och enskild person. Särskild hänsyn finns tagen för att skydda konsumentens ställning, bl a avseende marknadsföring och kontokort.

  Konsumentköplagen
  Lagen (19). Lag som rör köp mellan konsument (enskild) och näringsidkare. Lagen innehåller bl a av tvingande karaktär (lagregler som ej går att förhandla bort) till skydd för den enskildes intressen.

  Kontant Betalning
  Betalning, med sedlar och mynt, som utförs vid överlämnande av varan.

  Kontrahenter
  En person eller firma som ingår avtal eller överenskommelse. Termen används både inom juridik och handel.

  Kontrakt
  Avtal.

  Kronofogdemyndighet
  Den myndighet som handlägger utsökningsmål.

  Kvarstad
  Kvarstad är en tillfällig åtgärd som beslutas av domstol. Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld i avvaktan på dom.

  Kvarlåtenskap
  En avliden persons tillgångar då samtliga skulder är borträknade.

  Kungörelse
  En metod att delge en handling genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar.

  Kvalificerad insolvens
  När låntagaren inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning och det inte verkar som att denna situation kommer att upphöra inom överskådlig tid.

  Kvarstad
  Är en säkerhetsåtgärd genom vilken en gäldenär eller misstänkt helt eller delvis förlorar sin rätt att förfoga över en viss bestämd del av sin egendom. Vidkvarstad får ägaren inte längre fritt bestämma över egendomen.

  Kvittning
  Är när en fordran (skuld) räknas av mot en motfordran och därmed upphör att gälla till den del de täcker varandra.

  Kärande
  För att tingsrätten ska pröva en tvist krävs att en ansökan om stämning ges in. Den som ansöker om stämning och på så sätt väcker talan i domstolen kallas kärande. Den som ansökan riktas mot och som blir kärandens motpart i domstolen kallas svarande.

  Käromål
  Den talan käranden väcker genom att ansöka om stämning i domstol benämns käromål.

  Köpebrev
  Handling som bevisar att köparen, vid köp av fastighet, fullgjort avtalade bestämmelser om köpeskillingen.

  Köpekontrakt
  Avtal mellan säljare och köpare i samband med överlåtelse av fastighet. Köpekontraktet skall tecknas skriftligen, skrivas under av samtliga parter samt innehålla uppgifter om köpeskillingen.

  Köpeskilling
  Den summa (pengasumma) som avtalats vid köp.

  Köplagen
  Köplagen reglerar köp mellan två näringsidkare alternativt mellan två privatpersoner, d v s då ett konsumentköp inte föreligger.

 • L

  Laga Fång
  Det sätt med vilket man erhåller laglig rätt till visst arv, gåva, testamente eller liknande överlåtelser.

  Laga förfall
  När en person som enligt domstols beslut ska infinna sig vid rätten har giltigt skäl att inte närvara. Giltigt skäl är t.ex. avbrott i allmänna samfärdseln (trafiken), sjukdom eller annan omständighet som personen inte rimligen hade kunnat förutse eller som domstolen annars anser vara giltig ursäkt.

  Laga kraft
  En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.

  Lagfart
  Registrering av fastighetsförvärv hos tingsrätt.

  Lagfartsbevis
  Handling som bevisar vem som är ägare till viss fastighet samt att lagfart beviljats denne.

  Laglighetsprövning
  Ett överklagande av en kommuns eller ett landstings beslut. Kan göras av invånare i den kommun eller det landsting där beslut fattats. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutet kungjorts. Ett överklagat beslut kan endast upphävas eller fastställas. Kallades tidigare för kommunalbesvär.

  Laglott
  Utgör hälften av vad arvslotten och tillkommer bröstarvingar.

  Legal Förmyndare
  Den person som enligt lag är förmyndare till en omyndig person, t ex en förälder.

  Legatarie
  Rätt till visst föremål eller bestämt belopp enligt testamente.

  Letter of intent
  En skriftlig avsiktsförklaring som syftar till att leda till avtal.

  Likabehandlingsprincipen
  Lagstadgad princip som innebär att myndigheter skall ”beakta allas likhet inför lagen”.

  Likvidation
  Den avveckling av en juridisk person som normalt föregår dess upplösning. Likvidation sker antingen frivilligt eller tvångsmässigt. Vid likvidation utses en likvidator som genomför likvidationen. Alla tillgångar omvandlas då till pengar och eventuella skulder betalas. Eventuellt överskott delas sedan ut till delägarna.

  Lyckta dörrar
  Lyckta dörrar betyder stängda dörrar vilket innebär att domstolsförhandlingen inte är öppen för allmänheten och ingen utomstående får då komma in och lyssna. Det är vanligt om personerna i målet är mycket unga, eller det är hemliga uppgifter som ska föredras, d.v.s. det gäller sekretess för uppgifterna.

  Löpande Räkning
  EBetalning som baseras på kostnader per timme.

  Löpande Räkning Med Tak
  En löpande räkning där ett maxbelopp dock finns reglerat.

  Löpande Skuldebrev
  Skuldebrev som är ställt till innehavaren (eller enligt order) och som går att överlåta.

  Lös Egendom
  Lösören, pengar aktier mm som inte kan betecknas som fast egendom.

  Lösöre
  Lösegendom som t ex möbler och husgeråd.

 • M

  Medling
  Förfarande som syftar till att lösa en tvist mellan två parter.

  Mala fides
  Ond tro.

  Mened
  Ett brott som innebär att någon medvetet ljuger under ed, exempelvis vid ett vittnesförhör. Påföljden är fängelse eller i ringa fall böter.

  Motion
  Förslag efter initiativ av en riksdagsledamot.

  Moratorium
  Anstånd med betalning av skuld.

  Muntlig bevisning
  Muntlig bevisning är t.ex. förhör med vittnen, sakkunniga eller med någon som påstås ha blivit utsatt för brott.

  Muntlig förberedelse
  Sammanträde som syftar till att förbereda målet inför avgörande och en eventuell huvudförhandling. Under vissa förutsättningar kan ett tvistemål avgöras i anslutning till den muntliga förberedelsen. Muntlig förberedelse förekommer sällan i brottmål.

  Myndighetsutövning
  Benämning på den myndighetsverksamhet som är förknippad med myndighetens förvaltande verksamhet, t ex att skotta snö, besluta om bostadsbidrag och böter.

 • N

  Nyttjanderätt
  Rätt att, genom t ex hyra, arrende, servitut eller lån, nyttja annans egendom.

  Nyemission
  När ett aktiebolag utökar sitt aktiekapital genom att ge ut nya aktier.

  Nåd
  Nåd kan sökas hos Regeringen för att helt eller delvis bli befriad från ett straff. Skälet kan vara svår sjukdom eller andra starkt vägande personliga motiv. Finns tillräckligt starka skäl kan den dömde befrias från vad som återstår av straffet. Att den dömde anser sig vara oskyldig till brottet beaktas aldrig i ett nådeärende.

  Nämdeman
  EPerson i domstol som inte är juristutbildad. Nämndemannens funktion är att bedöma skuldfrågan i brottmål.

  Näringsförbud
  Innebär bland annat att man inte får driva näringsverksamhet, vara firmatecknare eller i annan egenskap ställföreträdare för en juridisk person som driver näringsverksamhet.

 • O

  Oaktsamhet
  (Se culpa).

  Obestånd
  Är detsamma som insolvens. En gäldenär som inte kan betala sina skulder är insolvent om denna oförmåga inte är tillfällig. Insolvens utgör grund för konkurs.

  Objektivitetsprincipen
  Förvaltningsmyndigheternas handlande skall präglas av objektivitet och opartiskhet. Det gäller således inte bara för myndigheterna att behandla lika fall lika utan också för handläggarna att inte låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn.

  Obligatio
  Är en fordran eller en förpliktelse.

  Obligatio civilis
  Är en civil fordran.

  Obligatio naturalis
  Är en naturlig fordran.

  Ocker
  Är ett brott som innebär att någon utnyttjar någon annans nödsituation eller oförstånd för att få till stånd oskäliga ekonomiska avtal, exempelvis lån med oskäligt hög ränta.

  Offentlig handling
  En handling är offentlig om den är att betrakta som en allmän handling och den inte omfattas av sekretess.

  Offentlighetsprincipen
  Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.

  Ofri grund
  Är en juridisk benämning på byggnad som står på tomträtt eller arrenderad mark.

  Oligopol
  Är när en marknad domineras av ett fåtal stora företag.

  Ombud
  Är en person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning.

  Ond Tro
  Är en person som företagit en rättshandling trots att han kände till eller borde ha känt till att någon felaktighet förelåg anses ha varit i ond tro.

  Oredlighet mot borgenär
  Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för att han skall komma på obestånd, förstör eller genom gåva eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydande värde, döms för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla om någon genom sådant förfarande försätter sig på obestånd eller framkallar påtaglig fara för att han skall komma på obestånd.

  Gäldenär som, då konkurs är förestående, ur landet bortför tillgång av betydande värde med uppsåt att hålla den undan konkursen, eller gäldenär som i konkurs undandrar eller undanhåller konkursförvaltningen tillgång, döms likaledes för oredlighet mot borgenärer. Detsamma skall gälla, om en gäldenär i otillbörligt syfte underlåter att, så långt möjligt, medverka till att tillgång i utlandet som ingår i konkursen ställs till konkursförvaltningens förfogande, trots att konkursförvaltaren uppmanat gäldenären att medverka.

 • P

  Pacta Sunt Servanda
  JGrundläggande rättsprincip som innebär att ”ingångna avtal skall hållas”.

  Pant
  Egendom som lämnats som säkerhet för viss skuld.

  Pantbrev
  För att en bank ska godkänna en bostad som säkerhet vid bolån, måste ägaren ansöka om inteckning i fastigheten hos inskrivningsmyndigheten. Efter ett godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret som förs av Lantmäteriet. Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckningen.

  Part
  Part har rätt att se handlingarna i sitt ärende. Detta gäller, med vissa undantag, även om uppgifter i handlingarna omfattas av sekretess.

  Partsinsyn
  Är en civil fordran.

  Plädering
  Kallas även för slutanförande. Det avslutande skedet av en huvudförhandling eller muntlig förhandling då parterna argumenterar för sin uppfattning om den rättsliga bedömningen av målet och redogör för vilka slutsatser som de anser kan dras av bevismaterialet och i övrigt utredningen i målet.

  Praxis
  Hur ärenden av ett visst slag normalt har avgjorts av högre instans. Praxis utvecklas på de områden där lagtext och förarbeten inte ger något entydigt svar, utan lämnar utrymme för tolkning

  Prejudikat
  Dom eller beslut, främst från högsta instans, som kan vara av betydelse för kommande avgöranden. Domen eller beslutet blir vägledande, prejudicerande, för framtida avgöranden.

  Preskription
  Preskription kan ske i både brottmål och tvistemål. För brottmål handlar det om att straff inte får dömas ut om lång tid gått sedan brottet begicks. Exempelvis preskriberas brott som kan ge upp till ett års fängelse efter två år medan brott som kan ge livstids fängelse inte preskriberas förrän efter 25 år. Vissa allvarliga brott, till exempel mord, preskriberas aldrig. Exempel på preskription i tvist är den allmänna tioårspreskriptionen för fordringar.

  Preskriptionstid
  Den tidsperiod inom vilken det är möjligt att väcka talan eller åtal. Efter tidsperiodens utgång inträder preskription.

  Prioriterad fordra
  En prioriterad fordran har förmånsrätt vid konkurs. Detta innebär att en borgenär med en prioriterad fordran får betalt innan de borgenärer som endast har oprioriterade fordringar.

  Pro forma
  Är latin och betyder för formens skull. Används om ett dokument som har tillkommit för att uppfylla vissa formaliteter.

  Proprieborgen
  Är ett borgensåtagande som innebär att fordringsägaren omedelbart kan kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren så snart någon betalning uteblivit.

  Prorogation
  Är ett avtal om att en framtida tvist skall upptas vid viss domstol.

  Prövningstillstånd
  Tillstånd som i flera typer av mål och ärenden krävs för att högre instans ska ta upp målet eller ärendet till prövning. När en domstol avgör om tillstånd ska meddelas går den igenom handlingarna i målet.

  På handlingarna
  Domstolen avgör målet på det skriftliga materialet och håller inte någon huvudförhandling i allmän domstol eller muntlig förhandling i förvaltningsdomstol.

  Påföljd
  Den följdverkan domstolen beslutar att ett visst brott ska få för den som begått den brottsliga gärningen. Villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård samt straffen böter och fängelse är exempel på olika påföljder.

 • R

  Realisationsvinst
  Den vinst som eventuellt uppstår i samband med privat försäljning av egendom.

  Realisationsförlust
  Är en typ av förlust som uppkommit genom icke yrkesmässig försäljning av fast egendom eller lösöre.

  Recit
  Inledningen på en dom eller ett beslut fram till rubriken skäl. Recit innehåller inte någon bedömning.

  Referensränta
  Den första juli 2002 ersattes diskontot med en referensränta.Referensräntan motsvaras av den reproränta som tillämpades närmast före det kalenderhalvår under vilken referensräntan ska gälla, avrundat till närmast högre hel eller halv procent. Referensräntan bestäms av Riksbanken varje halvår.

  Registrator
  Tjänsteman som registrerar inkommande mål och ärenden och fördelar målen på de olika rotlarna.

  Reklamation
  Avsiktsförklaring avseende visst krav t ex i samband med fel i en vara. Reklamation måste ske inom skälig tid.

  Rekommendation
  Icke-juridisktbindande uppmaning från exempelvis en myndighet.

  Repressiv
  Hämndlysten.

  Revers
  BEn revers är en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att betala ett visst penningbelopp.

  Rättshandling
  En handling som är relaterad till rättsliga följder. T ex ingående av avtal.

  Rättslig Handlingsförmåga
  Förmåga att (främst beroende på personens ålder) kunna ingå olika rättshandlingar.

  Rättsskydd
  Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan ersätta dina kostnader för ett ombud (till exempel en jurist eller advokat) som hjälper dig i en rättslig angelägenhet.

 • S

  Saklig Grund
  Verklig orsak.

  Sakframställning
  Var och en av parterna utvecklar sin talan och yttrar sig över vad motparten har anfört.

  Sakägare
  Vem som har rätt att uppträda som part och även överklaga ett beslut beror på målets art och på vilket sätt vederbörande berörs av det som målet handlar om. Vem som är sakägare får därför avgöras av domstolen från fall till fall.

  Sammanlevnad I Oskiftat Bo
  Det förhållande som uppstår om arvskifte inte sker efter bouppteckning och som innebär att arvingarna gemensamt förvaltar den arvlåtarens kvarlåtenskap.

  Samäganderätt
  Samäganderättsförhållande som kännetecknas av att två eller fler personer, utan att driva bolag, gemensamt äger viss egendom.

  Sekretess
  Förbud att i offentlig verksamhet röja uppgifter muntligen eller genom utlämnande av allmän handling. Regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen respektive offentlighets- och sekretessförordningen.

  Servitut
  Ett servitut innebär att ägaren till en fastighet får rätt att utnyttja mark som tillhör en annan fastighet på ett specifikt sätt. Det kan handla om att gräva ned en vattenledning över någon annans tomt eller att använda en annans enskilda väg. Servitut kan bildas antingen genom ett så kallat lantmäteriservitut /officialservitut eller genom ett privat avtal, ett så kallat avtalsservitut.

  Signaturförfalskning
  Är ett förfalskningsbrott som innebär att någon förfalskar en annan persons namnteckning eller signatur på ett litterärt eller konstnärligt verk.

  Skadestånd
  Ersättning för skada som tillfogats annan. T ex avtalsbrott eller skadegörelse. Någon typ av ansvar för handlingen måste föreligga, såsom uppsåt eller vårdslöshet.

  Skadeståndslagen (skl)
  Den lag som reglerar olika skadeståndsrelaterade situationer och frågeställningar.

  Skattebrott
  Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms förskattebrott.

  Skiftesman
  Person med uppgift att skifta arv i de fall arvingarna är oeniga. Skiftesmannen utses av allmän domstol.

  Skiljedom
  Är ett avgörande av skiljemän genom skiljedomsförfarande.

  Skuldebrev
  Skiftlig utfästelse att betala visst belopp. Ett skuldebrev kan vara ställt till innehavaren (löpande skuldebrev) eller till en bestämt person (enkelt skuldebrev). Ett skuldebrev kan även vara ställt till viss man eller order (ett innehavarskuldebrev som kan överlåtas till annan).

  Skuldsanering
  Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar, helt eller delvis, kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder.

  Solidariskt Ansvar
  Gemensamt ansvar att betala en skuld.

  Solvent
  Att vara solvent innebär att man har ekonomiska tillgångar som täcker gjorda ekonomiska förpliktelser.

  SOU
  Statens offentliga utredningar.

  Stiftelseurkund
  EEtt protokoll över ett aktiebolags bildande. Stiftelseurkunden skall innehålla uppgift om hur mycket som ska betalas för varje aktie, fullständiga namn, personnummer och postadress för styrelseledamot, suppleant och revisor. Om aktier skall kunna tecknas och betalas med apportegendom ska också detta anges. Stiftelseurkundenskall även innehålla stiftarnas förslag till bolagsordning.

  Strikt Ansvar
  Ansvar som grundar sig i t ex ansvaret att hålla uppsikt över en hund. Ett strikt ansvar innebär att den skadeståndsskyldige inte behöver bära någon direkt skuld till det inträffade.

  Strafföreläggande
  När någon som är misstänkt för ett brott som högst skulle kunna ge böter eller villkorlig dom erkänner brottet kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Då behöver saken inte tas upp i domstol. Det godkända strafföreläggandet gäller som en lagakraftvunnen dom.

  Stämning
  BKallelse till domstol.

  Stämpelskatt
  Skatt som är förknippad med inskrivning och förvärv av fast egendom.

  Successionsrätt
  De rättregler som behandlar överlåtelsen av egendom i samband med dödsfall, d v s arv, testamente o s v.

  Summarisk process
  En summarisk process är ett förenklat processuellt förfarande istället för domstolsprocess. Exempel på summarisk process är lagsökning, handräckning och betalningsföreläggande.

  Svarande
  Den som väcker talan i domstolen kallas kärande. Kärandens motpart i domstolen kallas svarande. Se även kärande.

  Svaromål
  Svaromålet är svarandens bemötande av käromålet.

  Sveda Och Värk
  Skada som grundar sig i någon form av psykiskt eller psykiskt obehag (eller liknade) och som det är möjligt att yrka skadestånd för.

  Syn
  Syn innebär att domstolen besiktigar det som är av betydelse i målet, t.ex. en fastighet i mål enligt plan- och bygglagen eller platsen för ett påstått brott.

  Säkerhet
  Är lös- eller fast egendom alternativt borgen som kredittagaren lämnar till kreditgivaren som säkerhet för kredit.

  Särskild förmånsrätt
  Gäller vid konkurs och utmätning och avser viss bestämd egendom. Exempel på särskild förmånsrätt är panträtt i fast egendom eller tomträtt.

  Skönstaxering
  Den som trots upprepade uppmaningar inte lämnar någon deklaration eller den som lämnar en bristfällig deklaration kan skönstaxeras. En skönstaxering innebär att skatteverket uppskattar den skattskyldiges skatt.

 • T

  Tillgrepp
  Stöld d v s att ta något utan tillåtelse.

  Talan
  Är detsamma som en parts begäran (yrkande) i domstol.

  Teckningsrätt
  Är rätten att teckna nya aktier i ett aktiebolag vid nyemission.

  Tilltalad
  Den som är åtalad i målet, dvs. den som enligt åklagarens uppfattning har gjort sig skyldig till ett brott. Brottmålsrättegångens syfte är i första hand att avgöra om den tilltalade har begått brottet eller inte.

  Tjänstefel
  Är ett brott som innebär att tjänsteman vid myndighetsutövande uppsåtligen eller på grund av slarv åsidosätter sin uppgift.

  Tredskodom
  DI allmän domstol kan tredskodom meddelas när någon inte inkommer med svaromål eller inte kommer till en förhandling. När tredskodom meddelas mot någon förlorar denne målet, utan att prövning av sakfrågan har gjorts. Tredskodom kan endast meddelas i mål där förlikning är tillåten, d.v.s. inte i brottmål eller vårdnadsmål. Tredskodom förekommer inte i förvaltningsdomstol.

  Tredje man
  Är en person som utan att vara avtalspart eller part i tvist ändock berörs av avtalet eller tvisten.

  Trolöshet mot huvudman
  Är ett brott som innebär att en person i förtroendeställning missbrukat sin förtroendeställning till skada för huvudmannen.

  Tvångsackord
  Innebär att en borgenärsmajoritet kan anta ett framlagt ackordsförslag med bindande verkan för alla borgenärer.

  Tvistemål
  Mål som rör civilrättsliga mellanhavanden exempelvis avtalsrätt, fastighetsrätt, köprätt och skadeståndsrätt. Käranden väcker talan gentemot svaranden. Typiskatvistemål är vårdnadstvister, pengatvister och olika sorts konsumenttvister.

 • U

  Uppdragsavtal
  Avtal som består i att uppdragstagaren utför visst arbete åt uppdragsgivaren utan att vara anställd.

  Uppsåt (dolus)
  En person har haft uppsåt om han eller hon gjort något med avsikt. Inom straffrätten krävs i allmänhet uppsåt för att en handling ska vara straffbar.

  Uppsägning
  Benämning på viljeförklaring om att ett avtal skall uppgöra, exempelvis en anställning.

  Utmätning
  Indrivningsprocess då Kronofogde hämtar ägodelar för att få dessa sålda på auktion.

  Utlösningsrätt
  Är en rätt för borgenär, vid exekutiv försäljning av fast egendom, att betala exekutionsfordringen och förrättningskostnaden och på så sätt förhindra att få sin egen ställning i utmätningsordningen rubbad.

 • V

  Varsel
  Avisering från t ex arbetsgivare om att uppsägningar p g a arbetsbrist planeras.

  Verkställighet
  Av beslut, domslut eller exekutionstitel innebär att myndighet genomdriver exekutionstitelns innehåll när beslutet eller domslutet vunnit laga kraft.

  Vite
  Utdömt belopp som måste betalas om inte viss åtgärd vidtas.

  Vårdslöshet (culpa)
  Skada som orsakas utan avsikt.

 • Y

  Yrkande
  Parts avsiktsförklaring, t ex i en rättegång, att dom eller beslut skall ha viss innebörd.

 • Ö

  Övertrassera
  Förfarande varigenom en beviljad kredit överskrids kallas att övertrassera.