Background Image

Företagsjuridik

Företagsjuridik

Plana Juridiska har specialistkompetens på hur hantera tvister rörande krav, obestånd och liknande. Vi hjälper till med att lösa ägarrelaterade tvister och alla typer av avtalsfrågor.

Under September 2015 inledde vi samarbete med Småföretagarnas Riksförbund och är deras avtalspartner för att bistå dess medlemmar med rådgivning i alla företagsrelaterade frågor.

Vad händer om du inte kan betala?

Alla företag kan någon gång hamna i en situation när det inte längre går att betala de förfallna fakturorna. Det är inte ovanligt att man då hamnar i en likviditetskris med allt vad det för med sig. Plötsligt gör bristen på pengar det svårt att helhjärtat fokusera på verksamheten och det kan vara påfrestande.

Anledningarna kan vara många och bero på olika faktorer. Det kan exempelvis handla om kunder som inte betalar, kunder som gått i konkurs, flera anställda som slutar samtidigt eller tidigare förluster som belastar verksamheten.

När ett företag får betalningsproblem är det oftast flera fakturor som inte kan betalas och som då hamnar hos Kronofogden. Då får man större problem. Ju tidigare man agerar, desto bättre. Dessutom kan företaget få problem med leverantörer, myndigheter och även kunder. Om verksamheten drivs i aktiebolagsform får företaget en betalningsanmärkning i samma ögonblick som kravet har nått Kronofogden. Detta är något som banker, leverantörer och finansbolag verkligen ogillar. I värsta fall kan en leverantör eller skatteverket inge en konkursansökan.

Vi på Plana Juridiska är specialister på att hantera och lösa sådana situationer. Vi går in och strukturerar problemen, ger förslag på konkreta lösningar och medlar med leverantörer och skatteverket. Ju tidigare man kontaktar oss, desto snabbare kan vi lösa den uppkomna situationen och nå bra resultat. Vi finns till för att hjälpa företag att hantera kriser, så att företagaren kan fokusera på att göra affärer och tjäna pengar, istället för att hantera tidsödande och kostsamma problem.

Turnaround vänder på problemen

En så kallad turnaround syftar till att hitta en framkomlig och genomförbar lösning som ger företaget en tryggad framtid. Vi på Plana Juridiska är vana att hantera olika typer av turnarounds och förhandlingar på ett framgångsrikt sätt. En av flera fördelar med att använda oss som ombud är att vi oftast har lättare att på ett mer objektivt sätt förklara helheten för en leverantör.

Det finns flera exempel på lösningar med turnaround!
 • Förhandlingar med leverantörer.
 • Frivillig uppgörelse, där leverantörerna går med på en avbetalningsuppgörelse.
 • Rekonstruktion.

Det viktigaste är att du kontaktar oss, så att vi kan träffas för ett förutsättningslöst och konfidentiellt möte!

Kontakta oss

Vad händer om du inte vill betala?

Det är inte så enkelt att företaget bara kan säga att ”nu vill jag inte betala”, utan i en situation när företaget av något skäl inte vill betala, så måste man agera och det är direkt och korrekt.

Anledningen till oviljan att betala ligger oftast i felaktigheter i fakturan, i arbetets utförande, i underlag, i leverans och så vidare. Det finns många företagare och enskilda personer som säger de inte ”kommer att betala ett öre till det företaget” när de känner att något inte står rätt till, men så enkelt är det alltså inte. Allt handlar om att göra rätt i ett så tidigt skede som möjligt. Då först är företaget skyddat från obehagliga överraskningar.

Det handlar om att snabbt kontakta motparten och att inleda en dialog. Vi hjälper till med att medla och på så sätt blir det från början en professionell hantering och det görs på ett korrekt och säkert sätt, så att kravet inte går vidare till en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller något ännu värre.

Det finns regler att följa när ett företag ska driva in en fordran. När den väl är bestridd i rätt tid och på ett korrekt sätt, ska företaget inte få en betalningsanmärkning. Om företaget ändå får det, ska anmärkningen gallras bort. Gallra betyder rättelse och borttagning och är viktigt vid exempelvis kreditbedömningar.

Det viktigaste är att du kontaktar oss, så att vi kan träffas för ett förutsättningslöst och konfidentiellt möte!

Kontakta oss

Vad händer om du fått inkassokrav?

Om kravet är riktigt – betala omgående! Annars kan kravet gå vidare till Kronofogden och ett aktiebolag får då en betalningsanmärkning i samma ögonblick som ansökan har mottagits och registrerats hos Kronofogden. Om kravet är felaktigt – bestrid direkt och korrekt! Vi på Plana Juridiska hjälper dig genom vår tjänst Bestrid Direkt!

När kan fordringsägaren lämna över en faktura till inkasso?

Fakturan måste vara förfallen utan att betalning har kommit in. Den ska dessutom inte vara bestridd av fakturamottagaren. Enligt god kravsed bör man först även skicka en påminnelse och ge fakturamottagaren ett par bankdagar efter påminnelsens förfallodatum, så att eventuella betalningar hinner registreras innan man skickar fakturan till inkasso.

Vad innebär det att få ett inkassokrav?

Ett inkassokrav förklaras enklast som en uppmaning att betala ett krav eller en skuld. Med inkassokravet följer en inkassokostnad och ett krav på att betala inom den angivna tidsfristen. Betalas inte inkassokravet riskerar man att en ansökan om betalningsföreläggande skickas till Kronofogden. Därefter löper man risk för så kallad verkställighet. Det betyder i klartext att Kronofogden mäter ut ens tillgångar för att på så sätt få betalt för skulden.

Syns det någonstans att jag har fått ett inkassokrav?

Nej, om du får ett inkassokrav så är det inte offentlig information, utan endast intern information hos inkassoföretaget. Det syns alltså inte i några offentliga register. Det är först när ärendet, efter utebliven betalning, har gått vidare till Kronofogden som uppgifterna blir offentliga, hamnar i Kronofogdens register och sedan också hos alla kreditupplysningsföretag.

Måste man betala Inkassokostnaden?

Ja, man är skyldig att betala den lagstadgade inkassokostnaden som för närvarande är 180 kronor. Hur hög inkassoavgiften får vara är reglerat enligt lag. Är fakturan bestriden innan inkasso, vilket måste kunna styrkas, ska ingen inkassoavgift tas ut. Det finns även andra undantagsfall och det är när betalningen av kravet har registrerats på mottagarens konto innan inkassokravet hunnit skickas ut.

Det viktigaste är att du kontaktar oss, så att vi kan träffas för ett förutsättningslöst och konfidentiellt möte!

Kontakta oss

Vad händer om du fått betalföreläggande?

Den som har en fordran på ett företag eller en enskild person kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Syftet är att få fastställt att det finns en skuld till företaget eller personen.

I Kronofogdens uppdrag ingår inte att ta ställning till om kravet är riktigt, utan bara att se till att man tar del av kravet och sedan fastställer det. Om man varken betalar eller invänder mot kravet, det vill säga bestrider det, så fastställs fordran och Kronofogden kan därefter gå vidare till verkställighet, så kallad indrivning.

Kronofogden skickar ut ett brev, ett föreläggande ansökan om betalningsföreläggande, med information om kravet tillsammans med ett delgivningskvitto. Det är viktigt att man först går igenom situationen och eventuella invändningar mot kravet innan delgivningskvittot skrivs under och skickas tillbaka det till Kronofogden.

Är kravet felaktigt måste det bestridas direkt och korrekt! Görs bestridandet på felaktigt sätt, så får man en betalningsanmärkning (gäller aktiebolag). Kronofogden och tingsrätten (konkursansökan) är de myndigheter som lämnar ut information till kreditupplysningsbolagen innan prövning av en fordran har skett.

Det betyder att företaget får en betalningsanmärkning i samma ögonblick som ansökan har kommit till Kronofogden, trots att den kan vara felaktig. Detta gäller även om inkassoföretaget eller fordringsägaren har gjort fel.

Är kravet riktigt, gäller det att betala direkt.

Det viktigaste är att du kontaktar oss, så att vi kan träffas för ett förutsättningslöst och konfidentiellt möte!

Kontakta oss

Vad händer om du fått konkursansökan?

Ett företag eller en enskild person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

Reglerna i lagen är komplicerade, så därför är det viktigt att konkursansökan görs på rätt sätt. (Faktum är att inte ens Skattemyndigheten eller många advokater alltid vet hur man gör.)

Plana Juridiska har under många år erbjudit effektiv och säkert hjälp åt både företag och enskilda personer som hamnat i konkurssituationer, så kallat obestånd. I många fall använder sig fordringsägare av ”hotet” att begära en gäldenär i konkurs för en förfallen fordran, istället för att använda sig av inkasso och följa de regler som inkassolagen anger för en korrekt handläggning att driva in fordran.

Visst är det beklagligt när en kund går i konkurs och konsekvensen blir att det egna bolaget hamnar i likviditetskris, men även detta går att hantera med rätt kompetens.

Det finns flera exempel på lösningar med turnaround!
 • Om du har fått ett betalningskrav som du anser vara oriktigt är det viktigt att kravet bestrids direkt och korrekt!
 • Om en fordringsägare, trots bestridande, väljer att via tingsrätten ansöka dig i konkurs, så utsätter sig fordringsägaren för ett skadeståndskrav från dig, givet att skulden är bestridd direkt och korrekt.
 • Även om en fordringsägare felaktigt har ansökt dig i konkurs så kommer du att få en konkursmarkering i din kreditupplysning hos kreditupplysningsbolagen under minst tre månader efter ansökan till tingsrätten – om situationen inte hanteras på ett korrekt sätt.

Om du inte bestrider en konkursansökan händer följande:
 • En konkurs innebär i princip att alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulderna. Den som har skulder kallas gäldenär och den som inte har fått betalt kallas borgenär.
 • Skatteverket företräder staten när det gäller ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion. Det innebär att de ansöker om konkurs för statens räkning samt bevakar statens fordringar, till exempel obetalda skatter.
 • Skatteverket söker ofta ett ansvar av styrelsen för obetalda skatter. Det betyder att bolagets styrelse blir personligt ansvariga för att betala bolagets förfallna skatter till Skatteverket.
 • Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och det är även de som utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om och säljer gäldenärens egendom. Pengarna används sedan i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna enligt en viss bestämd ordning.
 • Egendom som borgenären har panträtt i får också utmätas.
 • Efter att ett bolags konkurs avslutats har bolaget upphört att existera och kan därmed inte krävas på betalning. En privatperson kan däremot krävas på betalning även efter det att konkursen har avslutats.

Efter avslutad konkurs kan Plana Juridiska hjälpa dig att starta ett nytt företag.

Det viktigaste är att du kontaktar oss, så att vi kan träffas för ett förutsättningslöst och konfidentiellt möte!

Kontakta oss

Vad händer om du fått betalanmärkning?

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är ett tecken på att man inte har skött sina betalningar. Den kan exempelvis leda till att man inte får leverantörskrediter, vilket kan leda till att banker och leverantörer säger upp krediterna.

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar som de flesta tror. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, där Kronofogden är en och den vanligaste myndigheten.

Om man tycker sig felaktigt ha fått en betalningsanmärkning registrerad på sig ska man omgående kontakta oss på Plana Juridiska för att få hjälp med en dementi. Dock krävs det grund för dementi, vilket kan vara att man har betalat sin skuld innan utslaget utfärdats eller om ansökan om betalningsföreläggande skulle ha gällt en annan person eller andra anledningar.

Vi på Plana Juridiska har lång erfarenhet av gallring av betalningsanmärkningar som av olika anledningar har blivit felaktigt registrerade. Vi erbjuder vår tjänst Gallra Direkt, där vi till en fast kostnad utreder möjligheten att gallra betalningsanmärkningen och om möjligt sedan genomför gallringen på samtliga kreditupplysningsföretag.

Hur uppkommer en betalningsanmarkning?

När ett utslag om betalningsföreläggande har utfärdats får privatpersonen i fråga en betalningsanmärkning. För ett företag däremot, uppstår betalningsanmärkning i ett tidigare skede, redan vid en ansökan om betalningsföreläggande. En betalningsanmärkning finns sedan registrerad i tre år för privatpersoner och hela fem år för företag.

Anmärkningen kan medföra svårigheter när det exempelvis kommer till att teckna olika slags abonnemang, hyreskontrakt eller att ta lån hos banker eller andra kreditföretag.

Det viktigaste är att du kontaktar oss, så att vi kan träffas för ett förutsättningslöst och konfidentiellt möte bosse!

Kontakta oss