Korttids­arbete­­ – kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem

korttidsarbete retail butik

 

I det rådande osäkra läget har reglerna kring korttidsarbete, det som tidigare kallades korttidspermittering, lättats upp. Det gör det lättare för företag som drabbats av corona-krisen att permittera personal och få bidrag från staten för att på så vis minska höga kostnader i ett läge där intäkterna viker – eller försvinner helt.

Samhället står just nu inför en kris vars motsvarighet inte har skådats i modern tid. I det korta perspektivet är fokus förstås liv och hälsa, men på längre sikt är en fungerande ekonomi med verksamma företag precis lika viktigt. Många företagare har det väldigt tufft just nu, men det finns ljuspunkter – inte minst i form av regeringens stödåtgärder, där en av möjligheterna är att korttidspermittera personalen och låta dem gå ner till att arbeta 40%, men ändå behålla 90% av lönen.

Vad krävs för att införa korttidsarbete?

För att kunna införa korttidsarbete måste företaget konkret kunna påvisa att verksamheten påverkats av den pågående coronaepidemin. Man måste också ha stöd för korttidspermittering i centrala och lokala kollektivavtal. Dessutom måste man ha vidtagit andra åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader, som till exempel att säga upp personal som inte är verksamhetskritisk och som inte heller är tillsvidareanställd.

Hjälper för stunden

Möjligheten till korttidsarbete är ett välkommet initiativ eftersom det hjälper många företag att klara den akuta krisen och överleva här och nu. Exakt hur den här lågkonjunkturen kommer att slå är det ännu för tidigt att säga, men på sikt kan det komma att behövas andra lösningar än vad korttidsarbete medger. Om svårigheterna fortsätter kan det vara en bra idé att genomföra en rekonstruktion för att på så sätt ”starta om” företaget och ge det bättre förutsättningar att överleva på sikt.

Rekonstruktion – en time out för företag

En rekonstruktion innebär en möjlighet för ett företag i ekonomiska svårigheter att ordna upp sin situation. Det är en time out under vilken man är skyddad mot konkurs genom att skulderna fryses och inga utbetalningar får ske. Samtidigt träder den statliga lönegarantin in så att personalkostnaderna minskar drastiskt. Det här gör att företaget får tid på sig att, under ledning av en rekonstruktör, gå igenom verksamheten och hitta lösningar för att driva den vidare. Under rekonstruktionen får heller inga leverantörer säga upp avtal. De får däremot begära kontant betalning eller betalning i förskott.

Ta hjälp av några som kan

Vi på Plana har gedigen erfarenhet av att hjälpa bolag i ekonomisk stress. Hos oss jobbar några av Sveriges mest erfarna rekonstruktörer. Vi har också experter på affärsutveckling, ekonomistyrning och bolagsjuridik och är med andra ord väl rustade för att hjälpa ditt företag att komma igen och åter bli lönsamt. Tveka inte att kontakta oss, ju tidigare desto bättre. Då ökar chanserna för att vi kan hjälpa ditt företag att ta sig igenom krisen, från motgång till framgång.

 

Reglerna om korttidsarbete & korttidspermittering uppdateras ofta. På www.tillvaxtverket.se hittar du den senaste informationen.

Läs mer om:

 

En levande transportbransch får Sverige att rulla

Alla pratar om konkurs, ingen pratar om rekonstruktion

Coronapanik skördar företagsoffer

Har du ett stressat bolag?

Frågor om korttidsarbete & Rekonstruktion

Vem kan söka ersättning om korttidsarbete?
Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html
Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?
Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet.

Stödet gäller dock inte

1. Staten, landsting, kommuner och kommunalförbund,
aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, landsting, kommuner och

2.kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.

3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av offentliga medel.

Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html
Vad är kortidsarbete?
Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett kollektivavtal (eller - om kollektivavtal saknas - med stöd av avtal med berörda medarbetare under vissa förutsättningar) under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än den ordinarie lönen.

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden under 2020 innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Initialt kallades stödet för stöd vid korttidspermittering.
Vad finns det för krav kopplat till korttidsarbete?
Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal.

Har man inte kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.
Företag som tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen. Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidsarbetet gäller.

Läs mer om korttidsarbete på tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html
Hur länge kan ett förtag få stöd?
En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det finns efter denna period en karenstid på 24 månader från tidpunkten från Tillväxtverkets godkännande av stöd. Dessutom kan den sammanlagda tiden för stöd inte överstiga 24 kalendermånader under en period om 36 kalendermånader.
Vad händer med betalningar till leverantörer under en rekonstruktion?
En företagsrekonstruktion innebär att fordringar på ett bolag som uppstått innan rekonstruktionen, fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Bolaget som befinner sig i rekonstruktion får inte betala de skulder som uppkommit innan beslut om rekonstruktion. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via Kronofogden eller försätta bolaget i konkurs. Alla leveranser av alla slag som sker under rekonstruktionen skall bolaget fortlöpande betala för. Det finns enligt lagen rätt att få förskott eller annan säkerhet.
Vad innebär det att mitt företag är på obestånd?
Obestånd används lite slarvigt på många olika sätt för att beskriva en oförmåga att betala skulder. Att ett företag är på obestånd innebär att företaget har oförmåga att betala sina skulder under en längre tid. Det kan handla om att bolaget har en för liten kassa eller betydligt mycket större skulder än tillgångar.
Vad betyder företrädaransvar?
I vissa fall kan styrelsen eller den faktiska företrädaren, företrädarna, bli ansvariga för bolagets skuld. Det är inget som sker automatiskt, utan det är fordringsägaren (borgenären) som begär ett företrädaransvar. Det finns olika lagar och förutsättningar för skatteskulder och andra skulder. Ansvaret för skatteskulder är betydligt strängare än för andra skulder. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i tid, måste bolagets företrädare i princip omgående vidta ingripande åtgärder, för att vara skyddade mot företrädaransvar. Som styrelseledamot måste du därför varje månad försäkra dig om att bolaget betalat samtliga skatter och att bolagets eget kapital är intakt.
Vad kan och får betalas i en företagsrekonstruktion?
De skulder som uppkommit innan beslutet om företagsrekonstruktion får inte betalas under rekonstruktionen. Däremot ska bolaget som befinner sig i rekonstruktion, betala de skulder som uppkommer efter beslutet om rekonstruktion. Kostnader som uppstår under själva rekonstruktionen ska betalas och det finns en rätt att begära kontant betalt, förskott eller annan säkerhet.
När behöver jag göra en kontrollbalansräkning?
Kontrollbalansräkning görs för att undvika personligt ansvar för styrelsen när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. En riktig kontrollbalansräkning och kontrollstämma ger bolaget 8 månader att återställa kapitalet, utan ansvar för styrelsen. Vi på Plana agerar som rådgivare i dessa typer av problemställningar, kontakta oss för mer information.
Jag har fått en tredskodom, vad innebär det och kan jag ändra det beslutet?
En tredskodom innebär att målet inte prövas i sak. Istället dömer man helt till den ena partens fördel, på grund av att den andre parten i tvistemålet inte besvarat exempelvis en stämningsansökan eller struntat i att dyka upp till själva förhandlingen i rätten. För att en tredskodom ska kunna kungöras, måste tingsrätten med säkerhet veta att den part som inte infunnit sig till förhandlingen har delgivits kallelsen eller stämningsansökan. Den som står som förlorare i tvistemålet när det beslutats om tredskodom, kan begära en så kallad återvinning av domen. En tredskodom som vunnit laga kraft har samma verkan som övriga domar.
Vad är en tvångslikvidation?
Ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om likvidation. Bolagsverket kan fatta beslut om tvångslikvidation om bolaget inte har inkommit med årsredovisning inom 11 månader från räkenskapsårets slut.
Hampus Backman
Företagsrådgivning I Gruppchef
Dennis Järnstål
Företagsrådgivning
Hej, jag heter och jag är intresserad av en fri konsultation. Ni når mig på
Tack för ditt intresse, vi kontaktar dig på din e-postadress.
Denna webbplats använder cookies för inställningar och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies lagras på din enhet.