Background Image

Företags-rekonstruktion

Detta säger lagen om företagsrekonstruktion

En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

Under en företagsrekonstruktion ska en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske, samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören ska när han fullgör sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.

Vad säger lagen?

Detta säger lagen om företagsrekonstruktion

Skillnaden mellan Plana Juridiskas verksamhet och traditionella rekonstruktioner, som ofta handläggs av advokatbyråer, är att våra medarbetare består av en blandning av ekonomer, jurister, företagsledare och entreprenörer som själva just genomlevt traditionella rekonstruktioner med allt vad det innebär. Det kan förklara varför våra rekonstruktioner som regel lyckas.

Ett beslut om företagsrekonstruktion fattas av tingsrätten för tre månader i taget och som längst ett år. Villkoret för rekonstruktionen är att företaget inte klarar av att betala sina skulder så som de förfaller till betalning. Företagsrekonstruktionen leds av en rekonstruktör som utses av tingsrätten.
Källa: Sydsvenskan

Ett betalningsanstånd skapar arbetsro

När beslutet om företagsrekonstruktion är fattat så är företaget i samma ögonblick skyddat mot konkurs och utmätning och får därmed inte betala några förfallna skulder så länge som företagsrekonstruktionen pågår.

När beslutet om företagsrekonstruktion är fattat så är företaget i samma ögonblick skyddat mot konkurs och utmätning och får därmed inte betala några förfallna skulder så länge som företagsrekonstruktionen pågår.
Källa: Sydsvenskan

Ackordet är navet i rekonstruktionen

En företagsrekonstruktion syftar till att företaget ska övervinna sina ekonomiska problem och då är ackordet ett effektivt verktyg som rekonstruktören har i sin hand. Ackord är en uppgörelse med fordringsägarna om att skriva ned större delen av deras fordringar på företaget som därmed får en betydligt starkare finansiell ställning.

Det finns olika former av ackord. Rekonstruktören bedömer vilken ackordsform som är mest lämpligt i det aktuella fallet.
Källa: Sydsvenskan

Den statliga lönegarantin underlättar rekonstruktionen

Statlig lönegaranti är ett annat viktigt verktyg som rekonstruktören kan använda för att få företaget som ska rekonstrueras på fötter igen. Lönegarantin kom till 2005 och gör det tillsammans med ackordet betydligt lättare att lyckas med rekonstruktionen, något som även ligger i samhällets intresse.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för att betala ut lönegarantin till anställda i företag som genomgår en företagsrekonstruktion eller går i konkurs. Beslutet fattas av dock av rekonstruktören vid en företagsrekonstruktion eller konkursförvaltaren vid en konkurs.
Källa: Länsstyrelsens webbplats

Kontakta oss

Rekonstruktioner ger företag ny luft under vingarna

Rekonstruktion är inte detsamma som konkurs

Om en konkurs innebär att företaget avlider så är en företagsrekonstruktion detsamma som pånyttfödelse. Konkurs är alltså något helt annat. Plana Juridiska börjar alltid med en genomlysning av det problemtyngda företaget. Sedan gör vi en rekonstruktionsplan som syftar till att återställa livskraften i företaget. Ju tidigare vi involveras, desto bättre eftersom risken för konkurs då kan minimeras samtidigt som möjligheten att driva företaget vidare kan maximeras.

Konsekvenser vid rekonstruktion

Företagaren
 • Ägarna behåller kontrollen över sitt företag.
 • Företaget kan börja om utan att behöva göra sig av med den tidigare problemtyngda verksamheten.
 • Bolaget behåller kapital, kunder och anställda.

Leverantörer
 • Behåller sin kund.
 • Får en större andeldel av sin fordran än vid konkurs.

Anställda
 • Behåller sin anställning.
 • Får lön under företagsrekonstruktionen och det gäller även lön som inte utbetalats innan ansökan om företagsrekonstruktion.

Konsekvenser vid konkurs

Företagaren
 • Företaget läggs ned.
 • Riskerar personligt ansvar.
 • Förlorar sin grundinvestering.

Leverantörer
 • Förlorar sin kund.
 • Riskerar hela fordran.

Anställda
 • Förlorar sin anställning.

Kontakta oss

Så här går en rekonstruktion till

Steg för steg får företagsrekonstruktionen ett lyckligt slut

En företagsrekonstruktion har goda möjligheter att lyckas under förutsättning att den genomförs i rätt tid och på rätt sätt. I synnerhet gäller det företag som anses ha en stark ställning på marknaden. I ett läge med dålig likviditet gäller det att handla kraftfullt. Bristen på kapital kan snabbt äventyra företagets förmåga att sköta betalningar till anställda och leverantörer och det kan i värsta fall leda till konkurs med personligt betalningsansvar för ägarna.

En företagsrekonstruktion ger företaget ett skyddande skal som medför att gamla skulder inte får betalas så länge företagsrekonstruktionen pågår. Företaget köper sig tid och kan under ordnade och kontrollerade former väcka nytt liv i verksamheten. Under hela den här processen bidrar Plana Juridiska som har lång erfarenhet av rekonstruktioner med ett lyckligt slut.

Ansökan skickas till tingsrätten

En företagsrekonstruktion börjar med en ansökan hos tingsrätten. Tingsrätten fattar beslut och utser en rekonstruktör som ansvarar för genomförandet av företagsrekonstruktionen.

Rekonstruktören informerar borgenärerna, exempelvis alla leverantörer som har fordringar på företaget. Informationen innefattar en förteckning över tillgångar och skulder, den senaste balansräkningen, orsaken till ansökan, syftet med rekonstruktionen och en kallelse till borgenärssammanträde.

Analysen lyfter fram möjligheterna

Det finns en rad olika aspekter på vad en genomarbetad analys ska innehålla. Företagets resultat- och balansräkning ger en hel del viktig bakgrundsinformation, men det gäller också att blicka framåt och bedöma vilka möjligheter som företaget har på sikt. Olönsamma delar i verksamheten måste kanske avvecklas till förmån för andra delar med bättre livskraft som kan vidareutvecklas.

Analysen bör vända på alla stenar genom att ifrågasätta företagets lokalkostnader som kan vara en belastning. Det är heller inte ovanligt att det förekommer mer eller mindre dolda tillgångar i balansräkningen som kan säljas, exempelvis lager, maskiner, inventarier, fordon och fastigheter. Har man lång erfarenhet av företagande i såväl framgång som motgång så vet man när man ska bromsa och hur mycket man ska gasa.

Viktiga pusselbitar i rekonstruktionsarbetet är att vara noga med att skapa en så god dialog som möjligt med företagets ägare, anställda och leverantörer. Därefter är det dags att upprätta en rekonstruktionsplan. Ett preliminärt förslag på rekonstruktionsplan läggs fram på borgenärssammanträdet som antingen godtar eller avvisar ackordsvillkoren. Ett slutgiltigt förslag på rekonstruktionsplan föreligger senast tre månader efter ansökan om rekonstruktion.

Kontakta oss

Företagsrekonstruktion för anställda

De anställda är en utsatt grupp

En företagsrekonstruktion är en ofta turbulent och påfrestande period. Inte minst den egna personalen påverkas starkt av den ovisshet och oro som rekonstruktionsprocessen för med sig. Det finns alltid en risk att företaget kan tappa både kunder, leverantör och personal.

Därför är det viktigt att värna om goda relationer och tänka på att när rekonstruktionen är avslutad ska företaget fungera som vanligt igen. Precis så som det är tänkt enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Även om rekonstruktionen kan vara jobbig så handlar den ändå alltid om att företaget ska överleva, vilket en konkurs inte gör. Långt ifrån alla berörda har kunskaper om processen som de är en del av.

Därför måste man vara noga med att informera personalen om procedurerna i rekonstruktionsarbetet och på vilket sätt den påverkas av allt som sker. Här gäller det att vara tydlig med vad den statliga lönegarantin innebär och hur lagen fungerar.

Kontakta oss

Företagsrekonstruktion för fordringsägare

I kristider gäller det att slå vakt om relationerna med fordringsägarna

En företagsrekonstruktion är en ofta turbulent och påfrestande period. Inte minst den egna personalen påverkas starkt av den ovisshet och oro som rekonstruktionsprocessen för med sig. Det finns alltid en risk att företaget kan tappa både kunder, leverantör och personal.

Därför är det viktigt att värna om goda relationer och tänka på att när rekonstruktionen är avslutad ska företaget fungera som vanligt igen. Precis så som det är tänkt enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Kontakta oss

Företagsrekonstruktion för leverantörer

Leverantörerna hanteras varsamt

I ett läge när företaget inte kan betala fakturorna till sina leverantörer på förfallodatum så uppstår genast en affärskritisk situation för båda parter. Genom att ta hjälp av Plana Juridiska får man en mellanhand som kan skapa välbalanserade ekonomiska lösningar i förhållande till såväl företaget som dess fordringsägare och utan att relationerna äventyras.

Därför gäller det att hålla alla berörda informerade om rekonstruktionen under tiden den pågår så att de finns kvar när det är dags att återgå till den normala verksamheten.

Ackordet är centralt under rekonstruktionen

Ackordet är det skarpaste verktyget som finns vid en rekonstruktion. Det innebär att företaget gör upp med sina fordringsägare om att få till stånd en nedskrivning av skulderna så att det inte kommer på obestånd. För fordringsägarnas del innebär ackordet att de får en viss procentuell andel av sin fordran, exempelvis 25 %. Det är bättre än inget alls som så ofta vid konkurs.

Det finns två generella typer av ackord. Det ena är underhandsackord och det andra är offentligt ackord.
Källa: Ackordscentralen

Underhandsackord bygger på frivillighet

Ett underhandsackord bygger på frivillighet mellan företaget under rekonstruktion och dess fordringsägare och sköts av rekonstruktören.

ent ekonomiskt innebär denna form av ackord att fordringsägarna tillfrågas om de är beredda att acceptera en mindre betalning för sina fordringar på företaget. Underhandsackordet bygger att samtliga borgenärer godtar uppgörelsen för att ett beslut ska kunna fattas.

Offentligt ackord gäller fordringar utan förmånsrätt

Ett offentligt ackord gäller enbart fordringar utan förmånsrätt och fastställs efter ackordsförhandling hos tingsrätten. Det kräver en kvalificerad majoritet av de oprioriterade fordringsägarna och deras kapitalkrav.

Kontakta oss