Rekonstruktion – ett sätt att undvika konkurs

Många företag som går i konkurs gör det faktiskt helt i onödan. Många hade kunnat räddas, om bara åtgärder hade satts in i tid. För just tiden är en avgörande faktor när ett företag hamnar i ekonomisk knipa. Och ju tidigare rätt åtgärder sätts in, desto större chans att företaget går att rädda. Lösningen kan vara rekonstruktion.

Det kan finnas olika skäl till att ett företag hamnar i ekonomisk knipa: en kund eller uppdragsgivare som inte betalar i tid – eller som inte betalar alls. Eller alltför generösa kredittider som gör att man saknar pengar i kassan när egna kostnader ska betalas. En tendens i Sverige är att stora bolag blir allt sämre på att betala i tid, så att underkonsulter och leverantörer helt enkelt får agera bank åt dem.

Man kan också drabbas av motgångar i form av bränder, översvämningar och andra olyckor som är svåra att förutse men som kan lamslå hela verksamheten och göra att förmågan att tjäna pengar stryps från ena dagen till den andra, medan kostnaderna för exempelvis personal, leverantörsfordringar och skatter kvarstår. Då tar det inte lång tid innan kassan är tömd, oavsett hur bra affärsidén än är och hur sund verksamheten än är i grunden. I ett sådant läge kan en rekonstruktion rädda både bolag och arbetstillfällen.

Vad innebär en rekonstruktion?

Beslut om rekonstruktion fattas av tingsrätten och är något företagets ledning själv måste ansöka om. Det är alltså inget som tvingas på företaget utifrån, eller som kan begäras av någon annan – så som är fallet vid en konkurs.

Om tingsrätten godkänner rekonstruktionsansökan blir det som att tiden pausas: balansräkningen fryses, inga utbetalningar får göras, man har skydd mot att avtal sägs upp men kan å andra sida själv avsluta kostsamma avtal – till exempelvis ett hyresavtal.  Kostnaderna för personalens löner täcks av den statliga lönegarantin – om än för en begränsad tid. Rekonstruktionen ger helt enkelt företaget andrum och möjlighet att ordna upp sin situation, utan risk för konkurs, utmätning och undergång. Det blir en slags time-out, helt enkelt.

Rekonstruktören tar över

Så snart beslutet om rekonstruktion är fattat informeras fordringsägarna om läget. I samband med det får de också den senaste balansräkningen, tillsammans med en förteckning över tillgångar och skulder. Givetvis får de också mer kunskap om bakgrunden till betalningssvårigheterna och syftet med rekonstruktionen.

Rekonstruktionen leds av en rekonstruktör som utses av tingsrätten. Hans eller hennes uppgift är att undersöka företagets ekonomiska ställning och möjligheter. Rekonstruktören upprättar, tillsammans med företaget, en rekonstruktionsplan. Den redogör för de åtgärder som ska vidtas för att åter göra företaget lönsamt och för att nå en uppgörelse med fordringsägarna.

Borgenärssammanträde

Rekonstruktionsplanen presenteras vid det så kallade borgenärssammanträdet som ska hållas av tingsrätten inom tre veckor från beslutet om rekonstruktion. Där ingår i regel ett ackordsförfarande med fordringsägarna för att få dem att gå med på att skriva ner sina fordringar med en viss procent.

Offentligt ackord, strukturella åtgärder och vägen framåt…

Senare under rekonstruktionen kan tingsrätten komma att fastställa ett offentligt ackord som gäller även fordringsägare som inte har accepterat företagets ackordsförslag. Ibland kan det räcka med anstånd med betalningen där fordringsägarna får fullt betalt, men får vänta lite längre på pengarna.

Utöver ackordet ingår oftast, på ett eller annat sätt, kapitaltillskott till företaget. Viktigt är också att vidta strukturella åtgärder som syftar till att minska kostnaderna och/eller öka intäkterna. Olönsamma delar och annat som tynger måste bort, så att bara det friska i företaget finns kvar – man kan jämföra det med att beskära ett träd där mindre livskraftiga grenar avlägsnas för att ge utrymme för de friska att växa.

Vägen framåt

Det är sällan smärtfritt att genomgå en rekonstruktion. Men sammantaget syftar den till att ta vara på styrkorna i ett krisande företag och att hitta en väg framåt till lönsamhet och tillväxt. Vi på Plana har några av Sveriges mest erfarna rekonstruktörer med mer än 300 rekonstruktioner på meritlistan. Vi har också experter på affärsutveckling, ekonomistyrning och bolagsjuridik för att kunna ge företag som kommer till oss de bästa råden. Vi kan med andra ord hjälpa företag med alla olika delar som behövs för att inte bara komma på fötter, utan hitta kraften och fortsätta utvecklas igen. Vi hjälper företag från motgång till framgång, helt enkelt.

Vad händer med betalningar till leverantörer under en rekonstruktion?
En företagsrekonstruktion innebär att fordringar på ett bolag som uppstått innan rekonstruktionen, fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Bolaget som befinner sig i rekonstruktion får inte betala de skulder som uppkommit innan beslut om rekonstruktion. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via Kronofogden eller försätta bolaget i konkurs. Alla leveranser av alla slag som sker under rekonstruktionen skall bolaget fortlöpande betala för. Det finns enligt lagen rätt att få förskott eller annan säkerhet.
Vad innebär det att mitt företag är på obestånd?
Obestånd används lite slarvigt på många olika sätt för att beskriva en oförmåga att betala skulder. Att ett företag är på obestånd innebär att företaget har oförmåga att betala sina skulder under en längre tid. Det kan handla om att bolaget har en för liten kassa eller betydligt mycket större skulder än tillgångar.
Vad betyder företrädaransvar?
I vissa fall kan styrelsen eller den faktiska företrädaren, företrädarna, bli ansvariga för bolagets skuld. Det är inget som sker automatiskt, utan det är fordringsägaren (borgenären) som begär ett företrädaransvar. Det finns olika lagar och förutsättningar för skatteskulder och andra skulder. Ansvaret för skatteskulder är betydligt strängare än för andra skulder. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i tid, måste bolagets företrädare i princip omgående vidta ingripande åtgärder, för att vara skyddade mot företrädaransvar. Som styrelseledamot måste du därför varje månad försäkra dig om att bolaget betalat samtliga skatter och att bolagets eget kapital är intakt.
Vad kan och får betalas i en företagsrekonstruktion?
De skulder som uppkommit innan beslutet om företagsrekonstruktion får inte betalas under rekonstruktionen. Däremot ska bolaget som befinner sig i rekonstruktion, betala de skulder som uppkommer efter beslutet om rekonstruktion. Kostnader som uppstår under själva rekonstruktionen ska betalas och det finns en rätt att begära kontant betalt, förskott eller annan säkerhet.
När behöver jag göra en kontrollbalansräkning?
Kontrollbalansräkning görs för att undvika personligt ansvar för styrelsen när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. En riktig kontrollbalansräkning och kontrollstämma ger bolaget 8 månader att återställa kapitalet, utan ansvar för styrelsen. Vi på Plana agerar som rådgivare i dessa typer av problemställningar, kontakta oss för mer information.
Jag har fått en tredskodom, vad innebär det och kan jag ändra det beslutet?
En tredskodom innebär att målet inte prövas i sak. Istället dömer man helt till den ena partens fördel, på grund av att den andre parten i tvistemålet inte besvarat exempelvis en stämningsansökan eller struntat i att dyka upp till själva förhandlingen i rätten. För att en tredskodom ska kunna kungöras, måste tingsrätten med säkerhet veta att den part som inte infunnit sig till förhandlingen har delgivits kallelsen eller stämningsansökan. Den som står som förlorare i tvistemålet när det beslutats om tredskodom, kan begära en så kallad återvinning av domen. En tredskodom som vunnit laga kraft har samma verkan som övriga domar.
Vad är en tvångslikvidation?
Ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om likvidation. Bolagsverket kan fatta beslut om tvångslikvidation om bolaget inte har inkommit med årsredovisning inom 11 månader från räkenskapsårets slut.
Hampus Backman
Företagsrådgivning I Gruppchef
Dennis Järnstål
Företagsrådgivning
Hej, jag heter och jag är intresserad av en fri konsultation. Ni når mig på
Tack för ditt intresse, vi kontaktar dig på din e-postadress.
Denna webbplats använder cookies för inställningar och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies lagras på din enhet.